Hỏi bạn học trường nào bằng tiếng anh

Unit 6: Where’s your school? – Lesson 2 Unit 6 trang 44 SGK giờ Anh lớp 4 new tập 1. Học phương pháp hỏi về trường, lớp, địa điểm của trường.

Bạn đang xem: Hỏi bạn học trường nào bằng tiếng anh


1. Look, listen anh repeat.

Click tại phía trên để nghe:

*

Nhìn, nghe cùng đọc lại.

a) Hello, Phong. Where are you going?Xin chào, Phong. Bạn đang đi đâu đây?I’m going to lớn school, Judy. Tôi đang đi học, Judy.b) Where’s your school? Trường của bạn ở đâu?It’s in Nguyen Du Street. Nó ở trên đường Nguyễn Du.c) What class are you in? bàn sinh hoạt lớp mây?I’m in class 4A. Mình học tập lớp 4A.

2. Point and say.

Click tại trên đây để nghe:

*

Chỉ và nói.

Xem thêm: Trò Chơi Lớp Học Tinh Nghịch, Chơi Game Lớp Học Tinh Nghịch

a) What class is he/she in? Cậu ây/cô ây học tập lớp mấy? He/She is in class 4A. Cậu ấy/ Cô â’y học tập lớp 4A.b) What class is he/she in? Cậu ây/cô ấy học tập lớp mấy? He/She is in class 5B. Cậu ấy/ Cô ấy học tập lớp 5B.c) What class is he/she in? Cậu ây/cô ấy học lớp mây? He/She is in class 3C. Cậu ấy/ Cô ấy học lớp 3C.d) What class is he/she in? Cậu ây/cô ấy học lớp mấy? He/She is in class 2D. Cậu ấy/ Cô ấy học lớp 2D.

3. Let’s talk.

What’s the name of your school? thương hiệu của trường bạn là gì?Where is it? Nó ngơi nghỉ đâu?What class are you in? bàn sinh hoạt lớp mấy?

4. Listen and number.

Click tại phía trên để nghe:

*
Quảng cáo

Nghe cùng điền số.

a 3 b 1 c 4 d 3Bài nghe:1. A: Where’s your school, Linda?B: It’s in South street, London.A: What’s the name of your school?B: It’s Sunflower Primary School.2. Linda: What class are you in?Nam: I’m in class AC.Linda: Sorry. 4 chiều or 4C?Nam: Class AC.Linda: Oh, I see.3. A: What’s the name of your school?B: It’s Nguyen Hue Primary School.A: Where is it?B: It’s in Nguyen Hue street, Hoan Kiem District, Ha Noi.4. John: Where’s your school, Phong?Phong: It’s in Nguyen Du street.John: What class are you in?Phong: I’m in class 4A.